الفرقان (۲۳): (الرحیم)/شفای سرطان

(max-width: 1205px) 100vw, 1205px” srcset=”https://furqan3dquran.com/BLOG1/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-Furqan3dquran-1.png 1205w, https://furqan3dquran.com/BLOG1/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-Furqan3dquran-1-300×227.png 300w, https://furqan3dquran.com/BLOG1/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-Furqan3dquran-1-1024×774.png 1024w, https://furqan3dquran.com/BLOG1/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-Furqan3dquran-1-768×581.png 768w” alt=”” width=”20%”/>

الفرقان -تشخیص، فرق، تفسیر علمی زمان از) القرآن -۲۳-

بســم الله الــرحمن الرحيــم

فرقانِ الرحیم/

«الرحیم»، و شفای سرطان

تجویز القرآن علیه آلودگی های این زمان:

اسم صفت الله، « الرحيم» است که توبه پذير، و پاک کنندهٔ گناهان یا آلودگی های انسان باشد.

لذا « الرحيم» معالجهٔ امراض را برايمان كشف می دهد؛ و ما را هوشيار می كند كه بايد رو به علامت هدايت وی كرده، تسليم به فرمان او باشيم تا به رحمت خويش ما را از آلودگيهای مهلك دنیای درون و دنيای بيرونمان پاك و مصون بدارد، از اين همه خطــرات امــروزه نجات دهـــد، و ما را بر خلافت و حاكمیت بر زمين یا زمينهٔ وجودمان قرار دهد (س ۲۷: ۶۲):

«آیا کیست آنكه اجابت می كند شخص مضطر (درمانده) را وقتی او را دعا می كند(می خواند)، و بلا را كشف می دارد، و شما را خلفای زمين قرار می دهد؟ (آیا امکان دارد که) الهی با الله باشد؟! قلیلی متذكر می گردید!»

لذا، جهت خطراتی که امروزه بشر را تحدید می کند، چنانكه علم نيز تائيد آن را آورده؛

« الرحيم» يك « سفينهٔ» هدايتی برايمان احتمال داده تا آن را تحت نظر و دستورات او (در القرآن) برای نجات خويش بسازيم (س ۱۱: ۳۷ -۳۸) ، و در برابر خطرات و حملات امواج نامساعد اين زمانه مجهز و آماده باشيم؛ و در اجرای دستوراتش از تمسخر ديگران نترسيم كه عذاب ذلت و خواری خطرات امروزی دنيا، و سپس عالم بعدی، به مراتب هولناكتر است …

۱۱: ۳۷ « و بساز سفينه را زير نظر ما و وحی ما و سخن نگو با من دربارهٔ آنان كه ظلم كردند كه به راستی غرق شدنی هستند.

۱۱: ۳۸ « و می ساخت سفينه را و هركس از مردمان قومش كه بر وی گذر می كرد از اين جهت مسخره اش می كرد؛ گفت اگر شما حال ما را مسخره می كنيد، پس محققاً ما شما را مسخره خواهيم كرد كه ما را مسخره می كرديد.»

) پس اولين دستور القرآن برای ساختن اين « سفينه»، توبه و سعی در اصلاح و تقوی است؛ اصلاح در خلوص دين و عبادت الله تنها، بدون نام بردن احدی با وی. (نام بردن پیغمبر و امامان با الله و تبعیت از “حدیث و سنّت”، شرک به الله و القرآن است). این در واقع، همان خالص کردن رابطهٔ بشر با خالق خویش میباشد!

) سپس نظم در صلو‌‌‌‌ة روزانه؛ پرداخت ماهيانه ذكات؛ استقامت در روزهٔ ساليانه؛ و يكبار حج در مدت زمان عمر، به شرط استطاعت مخارج سفر. (لیکن شرط اصلی برای حج در اینست که، مسجدالحرام از شرك امروزی پاك گشته باشد و نامی از پیغمبر و امامان در آنجا با الله برده نشود)؛

) و بخصوص فهم و درك (فرقانِ) «سيستم هدايتی» الله که همان «الکتاب/القرآن» باشد، ذكر الله و دعا؛

و البته تمام اينها در صورت پرهيز از ظلم و تجاوز از حد (خود و ديگری)، کُلاً وسيله پاك شدن از آلودگيها و گناه باشند.

و برای کسانی که شک داشته باشند که این تجویزات مفید باشد، خالق متعال بایشان قول میدهد (س۲۲: ۱۵):

س۲۲: ۱۵ «اگر کسی مظنون باشد باینکه الله یاری اش دهد در دنیا و آخرت، پس سیم رابطه را سوی آسمان بکشد و از آن پس قطع رابطه کند (با الٰهان زمین)، آنگاه ببیند که آیا این تدبیر غیظ و رنج وی را از بین میبرد؟»

و اما كسانی كه پشت به اين هدايت كنند، بدون هيچ شك و شبهه « غرق» شدنی هستند!

القرآن، مرض و بيماری را، «صحنهٔ كارزار» معرفی ميكند؛ غلبه کردن سلولهای كافر يا پشت كرده و منحرف شده، بر سلولهای تسليم و مسلمان است.

در مورد «سرطان»، البته تعداد دشمن يا سلولهای كافر چندين و چند برابر است، و لذا احتمال غلبه کردنشان بر سلولهای مسلمان خيلی زياد و تقريباً حتمی است، مگر در شرايط (س ۲:۲۴۹ و ۲۵۰) كه با وجود كثرت دشمن و ضعف بسيار دفاعی، هنوز امكانی برای غلبهٔ سلولهای مسلمان باقی است، و شرطش فقط در:

) استحكام ايمان؛

) اميدواری قوی به الله، خالق عالمیان، كه توان هر كاری دارد و معجزه برايش آساناست؛) كوشش در پیروی از راه (روش) خالق؛

) استقامت وصبر در سختی؛

) تلاش در پرهيز و خود داریست.

۲:۲۴۹ « پس طالوت وقتی با سپاهيان پيش می رفت، گفت، در واقع الله شما را به نهری مبتلا (امتحان) می كند كه هر كس از آن بنوشد، پس از (سپاه) من نيست و هر كس آنرا نخورد در حقيقت از من است، مگر آنكه بدستش كفی برگيرد؛

پس آشاميدند از آن مگر كمی از ايشان؛ پس چون او و كسانی كه ايمان داشتند با او از آن گذشتند، گفتند، امروز ما را طاقت جالوت و سپاهيانش نخواهد بود؛ كسانی كه باور می كردند كه براستی الله را ملاقات كنند گفتند، چه بسا گروه كمی كه غلبه كرده بر گروه كثيری باجازهٔ الله، و الله با صابرين است.»

: ۲۵۰ « و چون جالوت و لشگريانش بروز كردند، گفتند: رب ما، صبر را برای ما راحت گردان و قدمهای ما را ثابت بدار و ما را بر قوم كافرين ياری ده.»

اگر توجه فرموده باشيد، در اين دو آيه نشانه های واضحی از جمع شدن آب بدخيم، و لزوم پرهيز و خودداری شديد در برابر ابتلا و طاقت فرسائی تحمل اقدامات در اين راه به جهت پيروزی، داده شده كه كلاً با نشانه های سرطان و ديگر امراض سخت و بی علاج امروزی تطبيق می كند.

توجه: در آيه (۲۵۰)، كلمات دعا برای شفای اين امراض ذكر شده كه البته بايد به عربی تلفظ شوند زيرا چنانكه ديگر می دانيد، تنها كلمات عربی القرآن كُده (جهت باز شدن گره های حوادث) هستند.

در اينجا كه خاتمهٔ فرقانِ « بسم الله الرحمن الرحيم» باشد، لازم می دانم مطلب ذيل را، هر چند که تكرار مكررات باشد، يادآوری كنم كه در فهم و درک یا فرقانِ القرآن اساسی است:

) القرآن در دو مرحله ای كه باز و افتتاح شده، هر بار در سطح علم، ديد و درك مردم زمان است. و البته این نیز امری است واضح و منطقی زيرا در غير اين صورت دركی که امروزه از « كتاب» میشود، در زمان پیغمبر برای مردم امكان نداشته؛

اولين بار که در ۱۴۰۰ سال قبل بوده است، سطح ديد مردم آن زمان از جنبهٔ ظاهر بدن انسانی و ناحيهٔ زندگی اش تجاوز نمی كرده.

ليكن امـــروز كه برای دوميـــن بار « القرآن» به وسيله « الفرقان» باز می گردد، که فرق زمان، علم و نسل باشد، سطح ديد، اتم را شکافته و بدرون آن رخنه کرده …

امروزه بشراز طريق ميكروسكوپ های دقيق و تلسكوپ ها، كٌل جوانب درون و حوالی بيرون خویش را احاطه كرده، و لذا « اتم و سلول» های عالم درونش، و یا آسمانها و كهكشانهای دنيای بيرونش جزو اسرار و رموز نيست.

امروزه واقف گشته كه از بينهايت كوچك تا بينهايت بزرگ همه يكی و نشانه های يكدگرند.

لذا آنچه در قرآن مجيد آمده شامل « كُل» انسان است، ليكن در سطح زمان.

نتیجتاً امروزه، آياتی كه دربارهٔ جنگها و كشتارها ذکر شده، در واقع مربوط به سلولهای تسليم و ياغی درون بدن و همچنين تحولات دنيای بیرون آن می باشد؛ و آنچه از آيات درك می گردد، ديگر شامل هر سه عوالم انسان، دنیای سلول انسان، دنیای بدن انسان و دنیای بیرون انسان است كه بعضی اوقات در درون و بعضی در بيرون آشكار می گردد.

الحمدلله رب العالمين

Leave a Reply